Hội đồng Quản trị

 

Hoàng Ngân Hà

Chủ tịch HĐQT

 

Ronald Nguyễn Anh Đạt

Ủy viên

 

Nguyễn Văn Hải

Ủy viên

Đội ngũ