Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017

Fri, 11 Aug 2017 - 12:07

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín xin công bố bản báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét)

Download

Tin tức