Tue, 17 Jan 2023 - 19:31

Báo cáo Quản trị năm 2022 của Công ty Quản lý Quỹ Việt Tín

Double click to edit this text

chi tiết

Mon, 18 Apr 2022 - 16:26

Quyết định về việc bổ nhiệm ban kiểm soát nội bộ

Double click to edit this text

chi tiết

Wed, 26 Jan 2022 - 14:58

Công bố thông tin, Báo cáo Quản trị 2021

Double click to edit this text

chi tiết

Wed, 13 Oct 2021 - 08:11

Báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2021

Double click to edit this text

chi tiết

Wed, 28 Jul 2021 - 17:12

Báo cáo QT công ty 6 tháng năm 2021

Double click to edit this text

chi tiết

Tue, 29 Jun 2021 - 14:27

VTCC: Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán năm 2021

Double click to edit this text

chi tiết

Fri, 29 Jan 2021 - 14:46

Báo cáo Quản trị Công ty Quản lý Quỹ Việt Tín năm 2020

Double click to edit this text

chi tiết

Mon, 18 Jan 2021 - 16:07

Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Double click to edit this text

chi tiết

Fri, 16 Oct 2020 - 13:44

Báo cáo tài chính Quý 3 .2020

Báo cáo tài chính Quý 3 .2020

chi tiết

Tue, 04 Aug 2020 - 19:15

Báo cáo tài chính giữa niên độ đến 30-06-2020

Double click to edit this text

chi tiết

Sat, 18 Jul 2020 - 05:33

Báo cáo tài chính kết thúc 6 tháng đầu năm 2020

Double click to edit this text

chi tiết

Tue, 30 Jun 2020 - 16:14

Công bố Cty kiểm toán năm 2020 _ VTCC

Double click to edit this text

chi tiết

Fri, 26 Apr 2019 - 08:45

Biên bản họp Đại HĐ Cổ đông thường niên Cty CP QLQ Việt Tín 2019

Cty CP QLQ Việt Tín xin công bố biên bản họp Đại HĐ Cổ đông thường niên năm 2019

chi tiết

Mon, 01 Apr 2019 - 08:46

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2018

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2018 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Mon, 01 Apr 2019 - 08:44

Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Tue, 05 Mar 2019 - 23:48

Báo cáo về nhân viên có CCHN chứng khoán làm việc tại công ty

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố báo cáo về nhân viên có CCHN chứng khoán làm việc tại công ty

chi tiết

Thu, 17 Jan 2019 - 13:56

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

chi tiết

Mon, 22 Oct 2018 - 08:41

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2018

chi tiết

Fri, 20 Jul 2018 - 12:53

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2018

chi tiết

Wed, 27 Jun 2018 - 11:54

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính đối với năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

chi tiết

Fri, 27 Apr 2018 - 12:58

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

chi tiết

Fri, 27 Apr 2018 - 12:57

Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

chi tiết

Fri, 20 Apr 2018 - 12:19

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2018

chi tiết

Wed, 18 Apr 2018 - 00:05

Báo cáo thường niên 2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo thường niên năm 2017

chi tiết

Thu, 29 Mar 2018 - 18:20

Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Thu, 29 Mar 2018 - 18:17

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2017 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Fri, 19 Jan 2018 - 12:56

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

chi tiết

Thu, 21 Dec 2017 - 05:34

Công bố thông tin miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng

chi tiết

Tue, 17 Oct 2017 - 13:15

Báo cáo tài chính Quý III năm 2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2017

chi tiết

Fri, 11 Aug 2017 - 12:11

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/06/2017 (đã được soát xét)

chi tiết

Fri, 11 Aug 2017 - 12:07

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín xin công bố bản báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 (đã được soát xét)

chi tiết

Tue, 11 Jul 2017 - 11:27

Báo cáo tài chính Quý II năm 2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2017

chi tiết

Fri, 28 Apr 2017 - 03:38

Công bố Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

chi tiết

Fri, 28 Apr 2017 - 03:36

Công bố Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Nghị quyết họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

chi tiết

Mon, 17 Apr 2017 - 02:38

Báo cáo tài chính Quý I năm 2017

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2017

chi tiết

Thu, 30 Mar 2017 - 03:33

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 31/12/2016

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính tại thời điểm 31/12/2016 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Thu, 30 Mar 2017 - 03:31

Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Fri, 14 Oct 2016 - 08:28

Báo cáo tài chính Quý III năm 2016

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2016

chi tiết

Mon, 15 Aug 2016 - 04:53

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 30/06/2016

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín xin công bố bản báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 30/06/2016

chi tiết

Mon, 15 Aug 2016 - 04:51

Báo cáo tài chính giữa niên độ 2016

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín xin công bố bản báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/06/2016 đến ngày 30/06/2016

chi tiết

Mon, 01 Aug 2016 - 03:47

Công bố biên bản họp ĐHĐCĐ về vốn điều lệ năm 2016

Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Tín xin công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông tháng 7 năm 2016 về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty năm 2016

chi tiết

Fri, 29 Jul 2016 - 10:06

Công bố Điều lệ của Công ty cổ phần Quản Lý Quỹ Việt Tín

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản điều lệ của công ty

chi tiết

Thu, 14 Jul 2016 - 09:21

Báo cáo tài chính Quý II 2016

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

chi tiết

Thu, 02 Jun 2016 - 10:24

Công bố biên bản họp ĐHĐCĐ về việc thay đổi điều lệ

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi điều lệ của công ty

chi tiết

Wed, 01 Jun 2016 - 08:00

Công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ

chi tiết

Thu, 28 Apr 2016 - 09:56

Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31-03-2016

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

chi tiết

Wed, 30 Mar 2016 - 02:48

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính tại thời điểm 31/12/2015 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Wed, 30 Mar 2016 - 02:45

Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Tue, 22 Mar 2016 - 10:35

Công bố biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc tăng vốn điều lệ 2016

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố biên bản họp và nghị quyết của đại hồi đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ 2016

chi tiết

Wed, 20 Jan 2016 - 08:13

Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31-12-2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015

chi tiết

Mon, 12 Oct 2015 - 17:05

Báo cáo tài chính Quý III 2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

chi tiết

Fri, 14 Aug 2015 - 15:17

Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015 (đã được soát xét)

chi tiết

Fri, 14 Aug 2015 - 15:12

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính tại thời điểm ngày 30/06/2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính tại thời điểm 30/06/2015 đã được soát xét

chi tiết

Tue, 28 Jul 2015 - 02:38

Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30-06-2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2015

chi tiết

Tue, 21 Apr 2015 - 08:46

Báo cáo thường niên 2014

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo thường niên năm 2014

chi tiết

Tue, 21 Apr 2015 - 08:43

Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31-03-2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

chi tiết

Wed, 08 Apr 2015 - 04:49

Công bố bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín công bố bổ nhiệm Tổng Giám Đốc mới

chi tiết

Wed, 01 Apr 2015 - 03:32

Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính 2014 (đã kiểm toán)

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tỷ lệ An toàn Tài chính cho năm 2014, đã qua kiểm toán

chi tiết

Wed, 01 Apr 2015 - 03:29

Báo cáo Tài chính cho năm 2014 (đã kiểm toán)

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho năm 2014, đã qua kiểm toán

chi tiết

Mon, 16 Mar 2015 - 09:10

Công bố biên bản họp ĐHĐCĐ về phương án kinh doanh năm 2015

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về phương án kinh doanh năm 2015

chi tiết

Thu, 22 Jan 2015 - 02:36

Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31-12-2014

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2014

chi tiết

Fri, 24 Oct 2014 - 02:48

Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30-09-2014

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2014

chi tiết

Fri, 15 Aug 2014 - 14:16

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 30-06-2014

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 30-06-2014

chi tiết

Fri, 15 Aug 2014 - 14:11

Báo cáo tài chính từ ngày 01-01-2014 đến ngày 30-06-2014

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tài chính từ ngày 01-01-2014 đến ngày 30-06-2014

chi tiết

Thu, 10 Jul 2014 - 11:01

Báo cáo tài chính Quý II 2014

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo Tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2014

chi tiết

Wed, 23 Apr 2014 - 13:53

Báo cáo thường niên 2013

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo thường niên 2013

chi tiết

Mon, 14 Apr 2014 - 10:23

Báo cáo tài chính Quý I 2014

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản báo cáo tài chính cho Quý tài chính kết thúc ngày 31-03-2014

chi tiết

Mon, 31 Mar 2014 - 15:11

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2013 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Mon, 31 Mar 2014 - 15:08

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 (đã được kiểm toán)

chi tiết

Fri, 17 Jan 2014 - 07:05

Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013

chi tiết

Mon, 30 Sep 2013 - 15:12

Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2013

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2013

chi tiết

Fri, 16 Aug 2013 - 16:35

Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính VTCC 2013

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin trân trọng công bố Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm ngày 30/06/2013, đã được soát xét

chi tiết

Fri, 16 Aug 2013 - 16:24

Báo cáo tài chính VTCC 2013

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ 01/01/2013 đến 30/06/2013 đã được soát xét

chi tiết

Sun, 30 Jun 2013 - 08:34

Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2013

chi tiết

Thu, 04 Apr 2013 - 13:05

Báo cáo tài chính VTCC 2012

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán theo file đính kèm

chi tiết

Sun, 31 Mar 2013 - 10:30

Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013

Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Việt Tín xin công bố bản Báo cáo tài chính cho quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2013

chi tiết

Tin tức